Opći uvjeti

Članak 1. Definicije
1.1. U nedostatku izričite suprotne izjave, izrazi korišteni u ovim općim pojmovima i
conditions are defined as follows.
Korisnik: …………………………. korisnik općih uvjeta.
Klijent: suprotna strana korisnika.
Ugovor: Ugovor o pružanju usluga.

Članak 2: Općenito
2.1. Ovi se uvjeti primjenjuju na sve ponude, ponude i sve ugovore između
korisnik i klijent na koje je korisnik izjavio da su ovi uvjeti primjenjivi, u mjeri u kojoj
stranke nisu sklopile nikakve posebne pisane sporazume koji bi govorili suprotno.
2.2. Ovi uvjeti i odredbe nadalje se primjenjuju na sve ugovore s korisnikom koji jesu
izvršena uz pomoć trećih strana.
2.3. Odstupanja od ovih općih uvjeta vrijede isključivo ako su izričito
dogovoreno u pisanom obliku.
2.4. Primjenjivost kupnje ili drugih uvjeta klijenta izričito se odbija.
2.5. Ako jedna ili više odredbi ovih općih uvjeta ili
prateći ugovor su nevaljani ili poništeni, preostale odredbe ovih općih
uvjeti i ugovor ostaju na snazi ​​u cijelosti. Korisnik i klijent
će u tom slučaju započeti konzultacije s ciljem postizanja sporazuma o zamjeni
nevaljane odredbe s novim koje se približavaju što je više moguće svrsi i
tenora izvornih odredbi.

Članak 3: Ponude
3.1. Sve ponude podliježu ugovoru, osim ako ponuda sadrži izričitu pisanu izjavu protivnu
ugovoru.
3.2. Ako se ne kaže suprotno, cijene navedene u gore spomenutom
ponude i ponude isključuju PDV i druge državne namete, kao i troškove
nastali u vezi s ugovorom, uključujući troškove prosljeđivanja i administracije.
3.3. Ako se prihvaćanje razlikuje (u manjim točkama) od ponude navedene u ponudi, korisnik je
nije vezan za te različite točke. U slučaju da korisnik ne izjavi suprotno,
ugovor se u tom slučaju neće formirati u skladu s tim različitim točkama.
3.4. Složeni izvještaj o cijenama ne obvezuje korisnika da izvrši dio narudžbe na
odgovarajući udio navedene cijene.
3.5. Ponude i ponude nisu automatski primjenjive na buduće narudžbe.

Članak 4.: Izvršenje ugovora, informacije i izvori
4.1 Korisnik će izvršiti ugovor najbolje što zna i u skladu s tim
uz visoke standarde i u skladu sa stručnošću koju klijent može razumno očekivati ​​od
korisnik. Korisnik, međutim, ne jamči da će se postići željeni rezultat.
4.2. Korisnik će odrediti kako i od koga se izvršava narudžba, ali će djelovati
u skladu s naznačenim željama klijenta kad god je to moguće. Ako i onoliko koliko je potrebno za
ispravno izvršenje ugovora, korisnik zadržava pravo da se posao izvrši
od treće strane.
4.3. Klijent je dužan da korisniku pruže sve informacije u roku i na vrijeme, kao što je to potrebno
kao i njihove izmjene i dopune, u obliku i na način za koje korisnik naznači da su neophodni
izvršenje ugovora ili za koje bi klijent mogao razumno očekivati ​​da ih razumije
potrebno kako na početku, tako i tijekom izvršenja ugovora. Ako se podaci potrebni za izvršenje ugovora ne izdaju korisniku na vrijeme ili u cijelosti, korisnik
zadržava pravo da obustavi izvršenje ugovora i / ili da klijenta dodatno tereti
troškovi nastali kao posljedica kašnjenja po trenutnim tržišnim cijenama.

4.4. Klijent će osigurati da korisnik pravovremeno dobije sve resurse i
sadržaji za koje korisnik ukazuje da su neophodni i koji bi potrošač mogao razumno biti
za koje se očekuje da će shvatiti da su neophodne za izvršenje ugovora i da osiguraju da jesu
dostupan i ispravno funkcionira u svakom trenutku. Ako su dovoljni resursi potrebni za izvršenje
Ugovora se ne izdaju korisniku, korisnik zadržava pravo obustave izvršenja
zadržava pravo da obustavi izvršenje ugovora i / ili da klijenta dodatno tereti
trenutne tržišne stope.
4.5. Klijent jamči za točnost, cjelovitost i pouzdanost podataka,
resurse i objekte koje izdaje ili je izdao korisniku. Korisnik ne može biti odgovoran za
gubici bilo koje prirode uzrokovani korisnikovom netočnom i / ili nepotpunom uporabom
informacije koje daje klijent, osim ako je korisnik trebao znati za tu netočnost
ili nepotpunosti.
4.6. Klijent je dužan bez odgode obavijestiti korisnika o promjenama u izdanom
information and other facts and circumstances that could be important to execution of the
contract.
4.7. If it has been agreed that the contract will be executed in stages, the user reserves the
pravo na obustavu izvršenja komponenata koje čine dio sljedeće faze do
klijent je pismeno odobrio rezultate prethodne faze.
4.8. Ako korisnik ili treće strane koje angažira korisnik u kontekstu narudžbe izvode posao
na mjestu klijenta ili mjestu koje je naznačio klijent, klijent će ih osigurati
zaposlenici, besplatno, s objektima koji oni razumno mogu zahtijevati od
zaposlenika.

Članak 5.: Izmjene i dopune ugovora
5.1. Ako tijekom izvršenja ugovora postane očito da je to potrebno sklopiti
izmjene ili dopune djela radi ispravnog izvršenja ugovora, stranke će
pravovremeno stupiti u savjetovanje i u skladu s tim izmijeniti ugovor.
5.2. Izmjene ili dopune ugovora o kojima su se stranke dogovorile mogu
rezultirati promjenom datuma završetka. Korisnik će obavijestiti klijenta o promjenama na
datum završetka što je prije moguće. Izmjene ili dopune ugovora ne daju
klijenta bilo kakvo pravo na naknadu štete.
5.3. Ako izmjena ili dopuna ugovora ima bilo kakvu financijsku i / ili kvalitetu
implikacije, korisnik će unaprijed obavijestiti klijenta o tim implikacijama. Korisnik ima
pravo naplate dodatnih troškova klijentu.
5.4. Ako je dogovorena fiksna naknada, korisnik će nadalje navesti u kojoj je mjeri
izmjena ili dodatak ugovora rezultirat će prekoračenjem te naknade.

Članak 6.: Trajanje ugovora; razdoblje izvršenja
6.1. Ugovor između korisnika i klijenta sklapa se na neodređeno vrijeme
osim ako priroda ugovora ne predviđa drugačije ili ako stranke izričito i pismeno izreknu
sporazum o suprotnom.
6.2. Vremensko razdoblje dogovoreno za vrijeme trajanja ugovora za završetak posla neće biti kraće
bilo koje okolnosti smatraju se čvrstim rokom. Ako se prekorači razdoblje provedbe
klijent stoga mora korisniku izdati pisanu obavijest o neispunjavanju obveza.
6.3. Osim ako se ne utvrdi da je izvršenje ugovora postalo trajno
nemoguće, klijent ne može raskinuti ugovor zbog prekoračenja roka
osim ako korisnik također ne izvrši ugovor ili ga izvrši u cijelosti u razumnom roku
vremena koje je pismeno naznačio nakon isteka dogovorenog vremena isporuke.

Članak 7: Prestanak
7.1. Svaka je stranka ovlaštena raskinuti ugovor uz poštivanje otkaznog roka
smatra razumnim u okolnostima i pred kraj kalendarskog mjeseca, osim ako
inače stranke dogovore. Obavijest se mora dati u pisanom obliku.
7.2. Ako je ugovor prerano raskinut (ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme od
vrijeme) od strane klijenta, korisnik ima pravo na naknadu štete zbog nastale
i vidljivi gubitak iskorištenja kapaciteta, osim ako prekid nije odgovor na činjenice i
okolnosti koje se mogu pripisati korisniku. Klijent je nadalje dužan platiti račune za
posao izveden do tog vremena.
7.3. Ako je korisnik prijevremeno raskinuo ugovor, korisnik će se dogovoriti u dogovoru s
klijenta za posao koji još nije izveden treba prenijeti na treće strane, osim ako
raskid je odgovor na činjenice i okolnosti koje se mogu pripisati klijentu.
7.4. Ako korisnik nastane dodatnim troškovima prilikom prijenosa djela, naručitelj je dužan
nadoknaditi korisniku te troškove dužnim poštivanjem odredbi članaka 8. i 9
ovih općih uvjeta.

Članak 8.: Naknada
8.1. Strane se mogu sporazumjeti o fiksnoj naknadi prilikom formiranja ugovora.
8.2. Ako se fiksna naknada ne dogovori, naknada će se izračunati na temelju stvarno odrađenih sati.
Naknada će se izračunavati prema uobičajenim korisničkim satnicama primjenjivim na vremensko razdoblje u
koji se posao izvodi ukoliko nije dogovorena drugačija satnica.
8.3. Naknada i procjene troškova ne uključuju PDV.
8.4. Za narudžbe dulje od dva mjeseca troškovi koji se plaćaju naplaćivat će se povremeno.
8.5. Ako se korisnik s klijentom dogovori o fiksnoj naknadi ili satnici, to će svejedno biti
ima pravo povećati tu naknadu ili stopu, u slučajevima kada se izvrše izmjene ili dopune
ugovor, na primjer.
8.6. Korisnik je nadalje ovlašten prenijeti povećanja cijena na klijenta ako utvrđuje troškove
čimbenici kao što su plaće povećavaju se između vremena kotiranja i isporuke.
8.7. Korisnik nadalje ima pravo povećati naknadu ako je, tijekom izvođenja posla, ona
postaje očito da je prvotno dogovorena ili predviđena količina posla bila
podcijenjeno kad je sklopljen ugovor, iz razloga kojima se ne može pripisati
korisnika, do te mjere da se od korisnika ne može opravdano očekivati ​​da izvrši dogovoreno
raditi za prvobitno ugovorenu naknadu. Korisnik će obavijestiti klijenta o svojoj namjeri da poveća
naknada ili stopa. Korisnik će navesti iznos povećanja i datum kada će doći
na snagu.

Članak 9: Plaćanje
9.1. Plaćanje je izvršeno u roku od 14 dana od datuma računa, bez odbitka, popusta ili kompenzacije,
polaganjem ili prijenosom uplatljivog iznosa na predviđenu banku ili žiro račun
od strane korisnika. Prigovori na razinu računa ne obustavljaju obvezu plaćanja.
9.2. Ako klijent ne izvrši uplatu u roku od 14 dana, klijent će biti zadržan do
djelovanje zakona. Klijent je u tom slučaju odgovoran za plaćanje kamata jednakih
zakonska komercijalna kamatna stopa u to vrijeme. Kamata na iznos koji se plaća mora biti
izračunato od trenutka kada je klijent bio zadržan do trenutka potpunog i konačnog
nagodba, u tom kontekstu dio mjeseca smatrat će se punim mjesecom.
9.3. U slučaju da je klijent likvidiran, proglašen bankrotom ili mu je odobrena suspenzija
plaćanja, potraživanja korisnika prema klijentu postaju odmah dospjela i plativa.
9.4. Korisnik zadržava pravo da se plaćanja od strane klijenta najprije produže do plaćanja
troškove, zatim na nepodmirene kamate i na kraju glavnicu i trenutne kamate.
Korisnik može odbiti ponudu za plaćanje, bez da je time zadan, ako klijent naznači a
različit redoslijed raspodjele. Korisnik može odbiti cijelu uplatu glavnice ako je dospjela
a tekuće kamate i troškovi ne doznačuju se istodobno.

Članak 10: Zadržavanje naslova
10.1. Sva roba koju je korisnik isporučio, uključujući dizajne, skice, crteže, filmove, softver,
(elektroničke) datoteke itd. ostaju u vlasništvu korisnika sve dok klijent ne ispuni sve
obveze prema ugovoru sklopljenom s korisnikom; o tome će odlučiti korisnička
privatnost
10.2. Klijent nije ovlašten založiti ili opteretiti na bilo koji drugi način robu obuhvaćenu
zadržavanjem naslova.
10.3. U slučaju da treće strane nameću zaplijenu na robu isporučenu pod zadržavanjem
naslov ili namjeru uspostave ili pozivanja na bilo koja prava na njih, klijent je dužan obavijestiti
korisnik toga čim se to opravdano može očekivati.
10.4. Klijent je dužan osigurati robu isporučenu uz zadržavanje vlasništva i čuvati je
osigurani od požara, eksplozije i oštećenja na vodi te od krađe i izdati osiguranje
politika za inspekciju na zahtjev.
10.5. Roba koju je isporučio korisnik i koja je obuhvaćena zadržavanjem prava vlasništva kako je predviđeno pod
stavak 1. ovog članka može se prodavati samo u kontekstu uobičajenog poslovanja
i ni u kojem se slučaju ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
10.6. U slučaju da korisnik želi ostvariti svoja imovinska prava kako je predviđeno u ovom članku,
klijent ovime daje bezuvjetno i neopozivo dopuštenje, za sada, za korisnika ili
treće strane koje je korisnik angažirao za ulazak na mjesta na kojima se nalazi vlasništvo korisnika
i da to imanje vrati u posjed.

Članak 11. Troškovi naplate
11.1. Svi pravosudni i izvanparnični troškovi (naplata duga) koje je korisnik razumno imao u
povezanost s klijentovim nepoštivanjem ili kasnim poštivanjem njegovih obveza plaćanja
bit će za račun klijenta.
11.2. Klijent je odgovoran za plaćanje kamata na troškove naplate duga.

Članak 12.: Inspekcija, prigovori
12.1. Žalbe na obavljeni posao klijent mora podnijeti u pisanom obliku korisniku
8 dana od utvrđivanja kvarova, ali najkasnije 14 dana nakon završetka
dotični rad. Obavijest o zadanom treba sadržavati opis neuspjeha u
što više pojedinosti kako bi korisnik mogao iznijeti odgovarajućeg odgovornog. A
zahtjev ne obustavlja klijentovu obvezu plaćanja osim ako i ukoliko korisnik
je klijenta pismeno obavijestio da smatra da je zahtjev osnovan ili dobro
djelom osnovan.
12.2. Ako je žalba osnovana, korisnik će još izvršiti posao prema dogovoru, osim ako to nije učinjeno
nije više korisno za klijenta. Klijent je odgovoran za
ukazujući da je to slučaj u pisanom obliku.
12.3. Ako više nije moguće ili korisno izvršiti dogovoreni posao, korisnik može vratiti a
udio već plaćene naknade bez nastavka izvršavanja narudžbe, a korisnik to može
snositi odgovornost u tom pogledu samo u okviru ograničenja utvrđenih u članku 16.

Članak 13: Rok valjanosti
13.1. Bez obzira na odredbe članka 12., klijent je dužan ako jest ili je dio
mišljenje da korisnik nije provodio ugovor na vrijeme, u potpunosti ili ispravno -
osim ako je to učinjeno u skladu s odredbama članka 12.1 - pismeno obavijestiti korisnika kao takvog
i bez odgode te da izvrši svoja prava na pokretanje zahtjeva na temelju toga u roku od jedne godine od
datum te obavijesti ili u roku od jedne godine od vremena u kojem bi obavijest trebala biti
godine, u nedostatku kojih prestaju sva njegova prava i zahtjevi u tom pogledu
istek gore navedenog razdoblja.

Članak 14: Suspenzija i raspuštanje
14.1. Korisnik je ovlašten suspendirati poštivanje svojih obveza ili raskinuti ugovor ako:
- Klijent ne ispunjava svoje ugovorne obveze ili ih ne ispunjava u cijelosti.
- Nakon sklapanja ugovora, korisnik postaje svjestan okolnosti koje ga daju
korisnik ima valjane razloge za pretpostavku da klijent neće ispuniti svoje obveze. Ako postoje
dobra osnova za pretpostavku da će klijent ispuniti svoje obveze samo djelomično ili ne
adekvatno, suspenzija je dopuštena samo ako je to opravdano nedostatkom.
- Nakon sklapanja ugovora, od klijenta se tražilo osiguranje
ispunjava svoje ugovorne obveze i nije pružio to ili dovoljno jamstvo.
14.2. Korisnik je nadalje ovlašten raskinuti ugovor ili ga raspustiti ako postoje okolnosti
nastati takve prirode da poštivanje ugovora više nije moguće ili više ne može
biti potrebni u skladu sa standardima pravičnosti i pravičnosti ako se takve okolnosti pojave
prirode da ugovor ne može razumno ostaviti na snazi ​​u neizmijenjenom obliku.
14.3. Ako se ugovor raskine, potraživanja korisnika prema klijentu postaju odmah dospjela
i plativo. Ako korisnik suspendira ispunjavanje svojih obveza, zadržava svoja potraživanja po zakonu
a prema ugovoru.
14.4. Korisnik zadržava pravo u svakom trenutku zahtijevati naknadu štete.

Članak 15: Povratak izdane robe
15.1. Ako je korisnik izdao klijentu robu tijekom provedbe ugovora, klijent je
dužan je vratiti tu robu u izvornom stanju, bez nedostataka i u roku do 14
dana od prvog zahtjeva korisnika da to učini.
15.2. Ako klijent ne ispuni gore navedenu obvezu pod točkom 15.1, klijent će biti obvezan
nadoknaditi korisniku gubitke i troškove koji iz toga proizlaze, uključujući troškove zamjene.

Članak 16. Odgovornost
16.1. U slučaju da korisnik bude odgovoran, ta će odgovornost biti ograničena na odredbe ove
klauzule.
16.2 Odgovornost korisnika za gubitke koje je klijent pretrpio zbog neizvršenja narudžbe
na vrijeme, u cijelosti ili ispravno, ograničen je na najviše dvostruki iznos naknade koju naplaćuje
korisnik klijentu za obavljanje posla u kojem se dogodio uzrok gubitka,
pod uvjetom da se to odnosi isključivo na naknadu koja se plaća tijekom posljednje tri
mjeseci u kojima je taj posao izveden. Naknadu koju korisnik plaća klijentu
međutim, ni u kojem slučaju ne može premašiti iznos za koji odgovara korisnička odgovornost
osigurani ili maksimalni iznos od ... eura ako to osiguranje ne osigurava pokriće.
Gore podvrgnuto je iznimci u slučajevima namjernih radnji ili propusta paralelno s bruto
nemara korisnika. U svrhu ove i sljedećih klauzula ovoga
Korisnik je također definiran kao zaposlenici korisnika i treće strane za koje se angažirao
provedbu naloga.
16.3 Korisnik ne može biti odgovoran za gubitke prouzročene time što klijent nije ispunio obavijest
obveza prema članku 4.3. ili činjenica da podaci koje je dao klijent nisu u
u skladu s odredbama članka 4.5., osim ako su ti gubici rezultat namjernog djela
ili propust ili uzroci, paralelno s grubom nepažnjom korisnika.
16.4 Niti se korisnik može smatrati odgovornim za gubitke prouzročene radnjama ili propustima trećih strana
angažiran od strane klijenta tijekom provedbe narudžbe, osim ako ti gubici nisu bili
uzrokovane namjernim postupkom ili propustom ili uzroci usporedivi s grubim nemarom
korisnika.
16.5 Korisnik je nadalje ovlašten u svako doba maksimalno ograničiti ili poništiti gubitak klijenta, za
koje je klijent dužan u potpunosti surađivati.
16.6 Korisnik ni pod kojim okolnostima ne može biti odgovoran za neizravne gubitke, uključujući
posljedični gubici, gubitak dohotka, propuštena štednja ili gubici prouzročeni stagnacijom poslovanja. Gore navedeno može se izuzeti u slučajevima namjernih radnji ili propusta
uz grubu nepažnju korisnika.

Članak 17. Naknada štete
17.1. Klijent obeštećuje korisnika protiv potraživanja trećih strana u vezi s intelektualnim vlasništvom
prava na materijale ili informacije izdane klijentu i koji se koriste tijekom
provedba ugovora.
17.2. Ako klijent izda korisnika s nosačima informacija, elektroničkim datotekama ili softverom itd., on
jamči da su nositelji informacija, elektroničke datoteke ili softver bez virusa i
nedostataka
17.3 Klijent obeštećuje korisnika protiv potraživanja trećih strana u vezi s gubicima povezanim sa ili
koji proizlaze iz narudžbe koju je korisnik implementirao ako i ukoliko korisnik nije odgovoran za
klijent u tom pogledu temeljem odredbi članka 16.

Članak 18: Prijenos rizika
18.1. Prenosi se rizik od gubitka ili oštećenja robe koja je predmet ugovora
klijentu u trenutku kada su legalno i / ili stvarno isporučeni klijentu i jesu
tako stavljeni na raspolaganje klijentu ili trećoj strani koju je klijent imenovao u tu svrhu.

Članak 19. Viša sila
19.1. Stranke se ne moraju pridržavati bilo koje obveze ako su spriječene u tome kao a
rezultat okolnosti koja je izvan njihove kontrole i zbog koje se ne mogu zadržati
odgovorna na temelju zakona, pravnog akta ili općeprihvaćenih stavova.
19.2. U tim je općim uvjetima viša sila definirana - uz onu koja se smatra i
takvi prema zakonu i pravnom presedanu - kao i sve okolnosti, predviđene ili nepredviđene, tj.
izvan kontrole korisnika, ali koji sprečavaju korisnika da ispuni svoje obveze. Da
uključuje štrajkove na korisnikovom poslovanju.
19.3. Korisnik će također imati pravo pozivati ​​se na višu silu ako okolnost koja sprječava (dalje)
usklađenost nastupa nakon što je korisnik trebao ispuniti svoje obveze.
19.4. Stranke mogu suspendirati svoje ugovorne obveze tijekom razdoblja više sile. Ako je
razdoblje više sile traje duže od dva mjeseca, na što ima pravo svaka stranka
raskinuti ugovor bez da je dužan drugom platiti naknadu štete

19.5. Ako je korisnik već djelomično ispunio ili će dijelom ispuniti svoje ugovorne obveze u tom razdoblju
započinje viša sila i ispunjenim obvezama može se pripisati neovisna vrijednost
sa ili se mora poštivati, korisnik zadržava pravo da zasebno naplati obveze
već udovoljeno ili se mora poštivati. Klijent je dužan platiti tu naknadu kao
premda je to bio zaseban ugovor.

Članak 20.: Povjerljivost
20.1. Obje strane dužne su zaštititi povjerljivost svih povjerljivih podataka koje imaju
dobiti jedni od drugih ili iz drugih izvora u kontekstu njihovog ugovora. Informacije jesu
smatra se povjerljivim ako je druga strana obaviještena da je to slučaj ili ako jest
očito iz prirode informacija.
20.2. Ako je korisnik obvezan prema zakonskoj odredbi ili zakonskoj odluci otkriti povjerljivo
informacije trećim stranama koje odredi zakon ili nadležni sud, i
korisnik se ne može pozvati na pravo na privilegiju priznato ili dopušteno statutom ili
nadležni sud, korisnik nije dužan platiti naknadu štete ili
druga naknada i druga strana nema pravo raskinuti ugovor na terenu
svih tako nastalih gubitaka.

Članak 21. Intelektualno vlasništvo i autorska prava
21.1. Bez obzira na ostale odredbe ovih općih uvjeta, korisnik rezervira
prava i ovlasti koje korisnik uživa prema nizozemskom Zakonu o autorskim pravima.
21.2. All reports, recommendations, contracts, designs, sketches, drawings, software, etc., issued
od strane korisnika su isključivo namijenjeni klijentovoj upotrebi, a klijent ne može, bez
uz prethodno odobrenje korisnika, reproducirati ih, objaviti ili priopćiti trećim
stranke, ako drugačije nije određeno prirodom izdanih dokumenata.
21.3. Korisnik zadržava pravo korištenja podataka dobivenih provedbom djela
u druge svrhe pod uvjetom da to ne rezultira povjerljivim informacijama
otkriveno trećim stranama.

Članak 22. Neprimjenjivanje osoblja
22.1. Tijekom trajanja ugovora i godinu dana nakon raskida, klijent će se suzdržati
od zapošljavanja ili korištenja usluga na bilo koji način, izravno ili neizravno, zaposlenika tvrtke
korisnik ili tvrtke koje korisnik angažira za provedbu ovog ugovora ili koje
jesu ili su bili uključeni u provedbu ugovora osim što slijede odgovarajuće
konzultacije na tu temu s korisnikom.

Članak 23.: Sporovi
23.1. U nedostatku suprotnih obveznih pravnih pravila, sud u mjestu korisnika
ustanova ima isključivo nadležnu nadležnost.
23.2. Stranke neće predati stvar sudu dok ne učine sve što je u njihovoj moći da se to riješi
spor u međusobnom savjetovanju.

Članak 24.: Mjerodavno pravo
24.1. Svi pravni odnosi između korisnika i klijenta na koje se primjenjuju ovi opći uvjeti
upravljat će se zakonima Nizozemske. Bečka prodajna konvencija je izričito
isključena.

Članak 25. Izvor uvjeta
25.1 Ovi su uvjeti podneseni u uredima Privredne komore u ……….
25.2 Najnovija verzija ili verzija koja je bila primjenjiva u vrijeme kada je
ugovor je formuliran bit će primjenjiv u svakom trenutku.

CBD njega kože

& organic cosmetics

ALL OUR PRODUCTS ARE PROUDLY

handmade badge
plant based badge
cruelty free badge