Pravidla a podmínky

Obsah:
Článek 1 - Definice
Článek 2 - Firemní identita / podnikatel
Článek 3 - Relevance
Článek 4 - Nabídka
Článek 5 - Dohoda
Článek 6 - Právo na odstoupení
Článek 7- Náklady na výběr
Článek 8 - Právo na odstoupení od smlouvy
Článek 9 - Ceny
Článek 10 - Shoda a záruky
Článek 11 - Dodání a provedení
Článek 12 - Délka transakcí: doba trvání, ukončení a prodloužení
Článek-13 Platby
Článek 14 - Stížnosti
Článek 15 - Spory
Článek 16 - Další a odlišná ustanovení

Článek 1 - Definice
V těchto podmínkách / podmínkách platí následující definice:
Doba pro uvážení: doba, během níž může spotřebitel uplatnit právo na
vybrání.
Spotřebitel:fyzická osoba, která nejedná jménem společnosti nebo profese a která
uzavírá s podnikatelem dohodu na dálku.
Den: kalendářní den
Delší transakce: smlouva na dálku týkající se řady produktů a služeb společnosti
které jsou povinnost dodání a nákup rozloženy do určitého časového období.
Trvalé médium:jakýkoli nástroj, který umožňuje příjemci nebo podnikateli ukládat
informace jim určené osobně způsobem přístupným pro budoucí potřebu a
doba přiměřená účelu informace a která umožňuje nezměněnou
reprodukce uložených informací.
Právo na odstoupení od smlouvy: možnost pro spotřebitele ukončit dohodu na dálku
v rámci zvažovaného období.

Podnikatel:fyzická osoba nebo společnost, která nabízí produkty na dálku
spotřebitelé.
Smlouva na dálku:dohoda založená na korporátně organizovaném systému vzdálenosti
prodej produktů a služeb včetně uzavření smlouvy pomocí jednoho nebo více
techniky vzdálené komunikace.
Technika vzdálené komunikace: prostředek, který lze použít k uzavření dohody
bez spotřebitele a podnikatele se shromáždili na stejném místě a
ve stejnou dobu.

Článek 2 - Firemní identita / podnikatel
 
Telefonní číslo: +385 1202 8900
URL: https://vida-organic.com/shop/
Číslo obchodní komory: MBS 081137146, MB 04828496
DIČ: HR48747504211

Článek 3 - Relevance
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku podnikatele a na každou finalizovanou nabídku
dohoda mezi podnikatelem a spotřebitelem na dálku.
Před uzavřením smlouvy na dálku se připravuje text obecných podmínek
dostupné spotřebiteli. Pokud to není rozumně možné, je to před dohodou na dálku
bude uvedeno, že všeobecné podmínky / podmínky lze u podnikatele vidět
a na žádost spotřebitele budou tyto všeobecné podmínky zaslány spotřebiteli jako
co nejdříve bez dalších nákladů.
Pokud je dohoda na dálku uzavřena elektronicky, bez ohledu na předchozí článek a
před uzavřením smlouvy na dálku lze učinit text obecných podmínek
dostupné spotřebiteli elektronicky takovým způsobem, aby bylo možné text snadno uložit dále
odolné médium. Pokud to není rozumně možné, je to před uzavřením smlouvy na dálku
bude uvedeno, kde může spotřebitel najít všeobecné podmínky / podmínky elektronicky a to
tyto podmínky / podmínky na žádost spotřebitele budou zaslány elektronicky nebo jiným způsobem
spotřebitel bez dalších nákladů.
V případě, že kromě těchto obecných podmínek platí konkrétní podmínky produktu a služby
použitelné také druhý a třetí článek jsou obdobně a v případě konfliktních podmínek
spotřebitel se může odvolat za příslušných podmínek / podmínek, které jsou pro
spotřebitel.

Článek 4 - Nabídka

Pokud má nabídka omezenou platnost nebo má jiné specifikace, bude to důrazně uvedeno.
Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a služeb.
. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil spotřebiteli řádně posoudit
produkty a služby. Obrázky použité podnikatelem jsou skutečnou reprezentací produktů
a služby. Zjevné chyby a omyly podnikatele nezavazují.
Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti
souvisí s nabídkou, když ji spotřebitel přijme. Jedná se zejména o:
cena včetně daní
možné náklady na doručení
způsob, jakým byla dohoda uzavřena, a potřebné podpisy
zda uplatnit právo na odstoupení
způsob platby, dodání a plnění smlouvy
lhůta pro přijetí nabídky nebo lhůta, ve které podnikatel ručí
cena
úroveň sazby za komunikaci na dálku, pokud jsou náklady na používání technologie pro
komunikace na dálku se počítají z jiného důvodu, než je běžné jízdné za komunikaci
pokud je dohoda po uzavření archivována a pokud ano, jak ji konzultovat pro spotřebitele
způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením dohody zkontrolovat, a je-li to nutné
také obnovit informace poskytnuté hem na základě dohody
jakékoli další jazyky, včetně nizozemštiny, pro dohodu
kodexy chování, kterým podnikatel podléhá, a způsob, jakým spotřebitel
může elektronicky nahlédnout do kodexů chování; a
minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě transakce na dálku.

Článek 5 - Dohoda
Dohoda je dokončena, s výhradou ustanovení odstavce 4, v okamžiku, kdy spotřebitel
přijímá nabídku a splňuje podmínky.
Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel okamžitě potvrdí
elektronicky, že obdržel přijetí nabídky. Pokud to podnikatel nemá
potvrzuje přijetí, může spotřebitel smlouvu vypovědět.
Pokud je dohoda uzavřena elektronicky, podnikne podnikatel příslušné technické a
organizační opatření na ochranu elektronického přenosu dat a že zajistí bezpečný web
životní prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, bude podnikatel dodržovat nezbytné
bezpečnostní opatření.
Podnikatel může v právním rámci oznámit nebo zkontrolovat, zda může spotřebitel splnit
platební povinnosti, a také zkontrolovat všechny důležité skutečnosti a faktory, které jsou nutné k dokončení a
zvuková dohoda na dálku. Pokud je podnikatel na základě výzkumu, má dobré důvody k neuzavření
po dohodě je oprávněn motivovat a odmítnout objednávku / požadavek nebo se může připojit
zvláštní podmínky pro provedení nabídky.

Podnikatel zašle s informacemi o produktech nebo službách, písemně nebo v něm, následující informace
takovým způsobem, aby spotřebitel mohl přístupným způsobem ukládat údaje na trvalé médium:
a. Adresa společnosti pro spotřebitele pro podávání stížností
b. Podmínky a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy a
jasný údaj týkající se vyloučení práva na odstoupení.
c. Informace o poprodejních zárukách a službách
d. 4 odst. 3, pokud podnikatel již tyto informace nezaslal před
plnění dohody.
e. Požadavky na ukončení dohody, má-li dohoda dobu trvání
rok nebo více nebo pokud má dobu neurčitou.
V případě delší transakce se použije předchozí klauzule platí pouze pro první dodávku.

Článek 6 - Právo na odstoupení
Dodání produktů:
Po zakoupení produktů má spotřebitel možnost zrušit dohodu bez udání
důvodů během 14 dnů. Ochlazovací období začíná dnem poté, co spotřebitel obdrží
podnikatel nebo předem určený zástupce spotřebitelem.
Během ochlazování musí spotřebitel pečlivě zacházet s výrobkem a obalem. On
rozbalí nebo použije produkt pouze do té míry, do jaké je to nutné k posouzení, pokud si to přeje
uschovejte produkt. Pokud chce uplatnit právo na odstoupení, vrátí produkt
se vším příslušenstvím a - pokud je to rozumně možné - v originálním balení a balení
podnikatel, v souladu s poskytnutými přiměřenými a jasnými pokyny
podnikatel.
Poskytování služeb:
Po poskytnutí služeb má spotřebitel možnost zrušit dohodu bez ní
s uvedením důvodů po dobu nejméně 14 dnů, počínaje dnem uzavření smlouvy.
Aby mohl spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí dodržovat přiměřené a jasné
pokyny poskytnuté podnikatelem při nabídce nebo konečně při dodání služby.

Článek 7- Náklady na výběr
Pokud spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy, nebude muset zaplatit více než náklady ve výši
vrácení produktu.
Pokud spotřebitel provedl platbu, vrátí podnikatel tuto částku co nejdříve
možné, ale nejpozději do 14 dnů po zrušení nebo po vrácení zásilky.

Článek 8 - Právo na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může vyloučit právo na odstoupení od smlouvy, pokud to předpokládá v
odstavce 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení platí pouze v případě, že podnikatel má
jasně to zmínil alespoň včas před uzavřením dohody.
Vyloučení práva na odstoupení je možné pouze u následujících produktů:
a. Které stanoví podnikatel podle specifikací spotřebitele
b. Že mají zjevně osobní povahu
c. Což nelze kvůli jejich povaze vrátit
d. To se může rychle zkazit nebo stárnout
e. Čí cena je vázána na fluktuace na finančním trhu, který podnikatel nemá
vliv
f. Jednotlivé noviny a časopisy
g. U všech výrobků, u nichž nelze prokázat, že se jedná o původní výrobek, který
bylo doručeno & lt; https://vida-organic.com/shop/>

Článek 9 - Ceny
Během doby platnosti uvedené v nabídce ceny nabízených produktů a služeb
nebudou zvýšeny s výjimkou změn cen v důsledku změny sazeb DPH.
Bez ohledu na předchozí odstavec může podnikatel nabízet produkty a služby
variabilní ceny, pokud tyto ceny podléhají fluktuacím na finančním trhu a kde
podnikatel nemá žádný vliv. To otroctví kolísání a skutečnost, že uvedené ceny
jsou cílové ceny, budou uvedeny v nabídce.
Zvýšení ceny do 3 měsíců po uzavření dohody je povoleno pouze v případě, že
jsou výsledkem právních předpisů nebo ustanovení.
Cena se zvyšuje od 3 měsíců po uzavření dohody, pouze pokud to podnikatel má
stanovil toto a:
a. Jsou výsledkem právních předpisů nebo ustanovení; nebo
b. Spotřebitel má pravomoc vypovědět smlouvu ode dne, kdy byla cena sjednána
zvýšení se projeví.
V nabídce jsou ceny včetně DPH.

Článek 10 - Shoda a záruky
Podnikatel zajistí, aby produkty a služby odpovídaly dohodě, zajistí
v nabídce uvedené specifikace zajišťuje přiměřené požadavky, spolehlivost a nebo
užitečnost a zajišťuje ke dni vzniku stávající právní předpisy a / nebo
Vládní regulace. Po dohodě podnikatel rovněž zajistí, že je produkt vhodný pro
jiné než běžné použití.
Záruka poskytovaná podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nic nemění na
práva a nároky, které může spotřebitel na základě smlouvy uplatnit proti
podnikatel.

Článek 11 - Dodání a provedení
Podnikatel je povinen maximálně pečlivě sledovat příjem a provádění objednávek produktů
a při posuzování žádostí o služby.
Považuje se za adresu, kterou spotřebitel oznámil podnikateli
místo dodání.
S přihlédnutím k tomu, co je uvedeno v článku 4 obecných podmínek, podnikatel
přijme přijaté objednávky neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud nebude delší
období bylo dohodnuto. Pokud je dodávka zpožděna nebo pokud dodávku nelze nebo částečně provést,
spotřebitel je o tom informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě
spotřebitel má právo vypovědět dohodu bez dalších nákladů a má na to nárok
kompenzace.
V případě ukončení v souladu s předchozím odstavcem platí podnikatel
zpět částku, kterou spotřebitel zaplatil, co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po
ukončení.
Pokud se dodání objednaného produktu jeví jako nemožné, musí se podnikatel snažit o uskutečnění
k dispozici náhradní produkt. Alespoň před dodávkou to bude uvedeno jasně a
srozumitelným způsobem, že bude dodán náhradní produkt. Právo na odstoupení
nelze vyloučit, pokud jde o náhradní výrobky. Náklady na případné vrácení zásilky
jdou na náklady podnikatele.
Riziko poškození nebo ztráty produktů spočívá na podnikateli až do okamžiku dodání
u spotřebitele nebo předem určeného a oznámeného zástupce podnikateli, pokud
jinak výslovně dohodnuto. Pokud obdržíte poškozený produkt, měli byste to nahlásit e-mailem
do tří dnů.

Článek 12 - Délka transakcí: doba trvání, ukončení a prodloužení
Vypovědět
Spotřebitel může kdykoli vypovědět dohodu, která byla uzavřena na dobu neurčitou
období a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) a služeb
při respektování platných pravidel pro ukončení výpovědi v délce nejvýše jednoho měsíce.
Spotřebitel může kdykoli vypovědět dohodu uzavřenou na dobu určitou a kterou
se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služby na konci určitého období
období respektující platnou výpovědní lhůtu výpovědi nejvýše jeden měsíc.
Spotřebitel může v dohodách v předchozím odstavci:
kdykoli ukončit bez omezení k ukončení v určitou dobu nebo během určitého období
alespoň ukončit stejným způsobem, jakým jsou uzavřeny jím
vždy končí stejným oznámením, jaké pro něj podnikatel získal.
Rozšíření

Dohoda, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodání
produkty (včetně elektřiny) nebo služby nemusí být automaticky rozšířeny nebo obnoveny pro pevné
doba trvání.
Bez ohledu na předchozí odstavec dohoda, která byla uzavřena na dobu určitou
a která se vztahuje na pravidelné dodávky deníků, týdeníků a časopisů
automaticky prodloužena o stanovenou dobu tří měsíců. Pokud to spotřebitel může ukončit
prodloužená dohoda na konci prodlouženého období s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.
Dohoda, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodání
produktů a služeb, lze automaticky prodloužit na dobu neurčitou pouze v případě, že spotřebitel
kdykoli ukončit s výpovědní dobou nejvýše jednoho měsíce a výpovědní dobou ne
více než tři měsíce, pokud se v případě dohody rozšíří na pravidelné dodání, ale méně než jeden
čas za měsíc, deníků, týdeníků a časopisů.
Dohoda, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodání
denní noviny, týdeníky a časopisy (zkušební a úvodní předplatné) nebudou
automaticky prodloužena a automaticky ukončena na konci zkušebního nebo úvodního období
doba
Doba trvání
Pokud má dohoda dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel po jednom roce
- ukončit kdykoli výpovědní lhůtou nejvýše jeden měsíc, pokud není rozumná a
nestrannosti proti ukončení před uplynutím dohodnuté doby.

Článek-13 Platby
Není-li dohodnuto jinak, musí spotřebitel splatné částky uhradit do 7 dnů po
vstup do lhůty na rozmyšlenou podle článku 6, odstavec 1. V případě dohody o poskytnutí
služba, ve které začíná doba na rozmyšlenou poté, co spotřebitel obdrží potvrzení
dohoda.
Při prodeji produktů spotřebitelům nesmí být nikdy stanovena záloha ve výši více než 50%
všeobecné obchodní podmínky. Pokud je stanovena záloha, spotřebitel nemůže
uplatňovat jakákoli práva týkající se provedení příslušné objednávky nebo služby (služeb) před stanoveným termínem
platba byla provedena.
Spotřebitel je povinen informovat podnikatele o nepřesnostech platebních údajů.
V případě neplnění ze strany spotřebitele má podnikatel na základě zákonných omezení právo
účtovat přiměřené náklady, které jsou spotřebiteli známy předem.

Článek 14 - Stížnosti
Podnikatel má dostatečně zveřejněný postup vyřizování stížností a vyřizuje stížnosti
podle tohoto reklamačního řádu.
Stížnosti na provedení dohody musí být plně a jasně popsány uvnitř
přiměřenou dobu poskytnutou podnikateli poté, co spotřebitel zjistil vady.

Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů od
den přijetí. Pokud má stížnost předvídatelně delší dobu, podnikatel odpoví
do 14 dnů potvrzení a upozornění, kdy spotřebitel obdrží další
podrobná odpověď.
Pokud nelze stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, pak existuje spor, který je předmětem
řešení sporů.

Článek 15 - Spory
Nizozemské právo se vztahuje výlučně na dohody mezi podnikatelem a spotřebitelem, načež jsou uzavřeny
všeobecné podmínky / podmínky se vztahují k.

Článek 16 - Další a odlišná ustanovení
Dodatečná nebo odlišná ustanovení ve srovnání s Všeobecnými podmínkami nemusí být pro
spotřebitele a měla by být zaznamenána písemně takovým způsobem, aby spotřebitel
můžete je uložit přístupným způsobem na trvanlivé médium.

CBD Skincare

& organic cosmetics

ALL OUR PRODUCTS ARE PROUDLY

handmade badge
plant based badge
cruelty free badge